CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Cwrs Addysg i'r Gyrrwr

Mae pedwar Llu Heddlu Cymru’n ymroddedig i ddiogelwch y ffordd ac i addysgu gyrwyr. Ers blynyddoedd bellach, mae GanBwyll wedi gweld manteision delio gyda nifer o droseddau traffig drwy gyfrwng cwrs addysgol yn hytrach nag erlyn. Mae’r rhesymwaith yn seiliedig ar y syniad fod cwrs yn fwy tebygol o arwain at well ymddygiad gyrru nag y byddai erlyniad a fyddai ond yn arwain at ddirwy a phwyntiau cosb.

Os derbyniwch docyn goryrru o fewn trothwy cyfyngiad cyflymder penodol, efallai y cewch y cyfle o fynd ar Gwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder. Mae hyn yn ddewis yn hytrach na derbyn pwyntiau ar eich trwydded a dirwy o £100.

Cost pob Cwrs Ymwybyddiaeth o Gyflymder yw £92, yn effeithiol o 1 Medi 2017 ac yn cael ei gynnig i yrwyr neu reidwyr gyda’r nod o newid agweddau tuag at oryrru ac felly at newid ymddygiad wrth yrru.

  • Dim ond un cwrs all gael ei ddilyn mewn cyfnod o dair blynedd. Unwaith y bydd cwrs wedi ei gwblhau’n llwyddiannus, mae’r ffeil ar y digwyddiad yn cael ei gau ac ni fydd camau pellach. Bydd troseddu pellach yn golygu erlyniad.
  • Gellir mynychu Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder mewn unrhyw aral llu lle mae Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr wedi cael ei fabwysiadu, waeth ble mae’r drosedd yn digwydd. Gellir dod o hyd i fanylion darparwyr y cwrs yma. 
  • Nid oes prawf ysgrifenedig ffurfiol ond mae disgwyl i yrwyr fod ag agwedd gadarnhaol ac i gyfranogi. Mae cyrsiau’n cael eu cynnig drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae darpariaeth ar gyfer anableddau.
  • Mae'n rhaid nad ydych wedi cwblhau cwrs tebyg yn y 3 blynedd diwethaf.
  • Mae'n rhaid bod y cyflymder rhwng 10% plws 2 a 10% plws 9 o'r cyfyngiad cyflymer.
  • Mae'n rhaid eich bod yn cyfaddef y drosedd o fewn 90 niwrnod o ddyddiad y drosedd.