CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Mehefin 9fed, 2020
Anghyfforddus o Agos

Yr wythnos hon mae hi’n Wythnos Beico DU a 7 Diwrnod o feicio Cycling UK.

 

Mae beicio bob amser wedi bod yn ddull poblogaidd o deithio ac ymarfer corff, ond yn ystod y lockdown rydym wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n beicio ar ffyrdd a llwybrau beicio ledled y wlad.

 

Ond, bob blwyddyn mae dros 3,000 o feicwyr yn cael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol yn y DU.

 

Yn ôl Cycling Uk “rydyn ni’n gwybod bod 62% o bobl y DU yn ystyried bod beicio ar y ffyrdd yn rhy beryglus.” Un o'r bygythiadau mwyaf i ddiogelwch beiciwr tra ar y ffordd yw pasio yn agos. Nid yn unig y mae pasys agos yn wirioneddol frawychus, ond hefyd yn beryglus, gyda modurwyr sy'n pasio yn rhy agos at y beiciwr yn ffactor sy'n cyfrannu at 25% o wrthdrawiadau difrifol rhwng beicwyr a cherbydau mawr (Cycling UK).

 

Mae beicwyr, ynghyd â beicwyr modur, marchogion a cherddwyr yn cael eu cyfri fel defnyddwyr bregus y ffordd; ac ynghyd â modurwyr mae ganddynt yr hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn hyderus ac yn ddiogel.

 

Mae GanBwyll a'n partneriaid yn rhedeg ymgyrch o'r enw: Gweithrediad Close Pass sawl gwaith trwy gydol y flwyddyn. Yn ystod y gweithrediadau hyn rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Heddlu a'r Gwasanaeth Tân ac Achub i ddarparu addysg wrth ochr y ffordd i fodurwyr sy'n goddiweddyd yn rhy agos i feicwyr. Trwy'r Ymgyrch hon ein nod yw hysbysu, addysgu a newid ymddygiad y rhai sy'n mynd yn agos a chynyddu diogelwch beicwyr ar ein ffyrdd.

 

Os ydym am gael ffyrdd mwy diogel i feicwyr yn ogystal â mwy o bobl yn beicio, mae rhoi diwedd ar basio agos yn gwbl allweddol, ac mae ymgyrch “Too Close For Comfort” Cycling UK yn gwneud hynny.

 

Mae GanBwyll yn falch o gefnogi ymgyrch Cycling UK ac rydym yn annog pob modurwr i feddwl am eu hymddygiad ar y ffordd wrth oddiweddyd beiciwr. Gadewch o leiaf 1.5m rhwng eich cerbyd a'r beiciwr wrth i chi basio, rhowch y lle diogel sydd ei angen arnyn nhw.

 

I gael mwy o wybodaeth a chyngor ar ddiogelwch beicwyr, mae gan RoSPA gyfoeth o gyngor a gwybodaeth ar eu gwefan. 

Tuesday, 09 June 2020