CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 6ed, 2020
Efallai bod y Byd wedi Newid - Ond mae Diogelwch y Ffordd yr un mor Bwysig!

Ar ôl tri mis hir o fyw dan gyfyngiadau teithio, o aros yn lleol, o beidio â gweld teulu a ffrindiau; heddiw mae Llywodraeth Cymru yn llacio mwy o'r cyfyngiadau a osodir ar ein symudiad. Heddiw, bydd y gofyniad i aros yn lleol a theithio o fewn radiws o bum milltir yn unig, oni bai am seiliau tosturiol, yn dod i ben a bydd pobl yn gallu teithio'n rhydd ledled Cymru. Ond wrth godi cyfyngiad teithio pellach daw risg uwch ar ein ffyrdd gan y bydd nifer y traffig yn cynyddu.

 

Yn ystod dyddiau cynnar y lockdown, gwelsom ostyngiad o dros 70% yn nifer y traffig ar rwydweithiau ffyrdd Cymru. Yn anffodus, gwelsom gynnydd yn lefel y cyflymder y cofnodwyd y rhai a oedd yn torri'r terfynau cyflymder yn teithio arno. Cyflymder yw un o brif achosion gwrthdrawiadau, ac mae GanBwyll wedi bod allan yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder mewn lleoliadau allweddol trwy gydol y lockdown. Wrth i gyfyngiadau teithio gael eu lleddfu a’u codi’n araf, mae nifer y traffig ar ein ffyrdd wedi bod yn cynyddu ac rydym yn rhagweld cynnydd pellach o heddiw ymlaen, gyda mwy o bobl yn teithio ymhellach i ffwrdd i ymweld a teulu, ffrindiau ac atyniadau twristiaid.

 

Mae'r byd rydyn ni'n byw ynddo bellach wedi newid ac yn dra gwahanol i'r byd roedden ni'n ei adnabod dri mis yn ôl. Mae pellhau cymdeithasol, ciwio ar gyfer y siop a gwisgo gorchudd wyneb pan mewn mannau cyhoeddus wedi dod yn arferol newydd. Ond, mae'r cyfyngiadau cyflymder a'r deddfau traffig ffyrdd wedi aros yr un fath drwyddi draw.

 

  • Yr arwydd cyfyngder cyflymder 40mya a welsoch ym mis Mawrth yw'r un arwydd y byddwch yn ei weld ym mis Gorffennaf, gyda'r un cosbau am eu torri.

 

  • Mae'r gofyniad i wisgo gwregys diogelwch yn parhau yn ei le. Gall y dasg 3 eiliad hon ar ddechrau pob taith arbed eich bywyd.

 

  • Mae'r gwaharddiad ar ddefnyddio ffôn symudol pan fyddwch y tu ôl i olwyn cerbyd yn parhau yn ei le. Nid oes unrhyw alwad na thestun yn bwysicach na’ch bywydau chi, eich teithwyr na defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Mae beicwyr a cherddwyr yn olygfeydd llawer mwy cyffredin ar ein ffyrdd a'n palmentydd bellach. Byddwch yn ymwybodol o'r defnyddwyr ffyrdd bregus hyn, rhowch y lle sydd ei angen arnyn nhw pan fyddwch chi'n goddiweddyd, a byddwch yn ofalus o amgylch croesfannau cerddwyr.

 

Rydym i gyd yn chwarae ein rhan yn y frwydr yn erbyn Covid-19 ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i holl ddefnyddwyr y ffordd. Fel y dywedodd y Prif Weinidog, Mark Drakeford mewn sesiwn friffio i’r wasg yr wythnos diwethaf:

 

“… Mae angen i ni i gyd barhau i gymryd camau i amddiffyn ein hunain rhag y firws - mae hynny'n golygu gweithio gartref lle bynnag y bo modd; osgoi teithio diangen; dim ond cyfarfod ag un cartref arall yn yr awyr agored; cynnal pellter cymdeithasol a golchi'ch dwylo yn aml ... Diolch i ymdrechion pawb yng Nghymru rydym wedi gallu arafu lledaeniad coronafirws ond ni allwn stopio nawr. Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu i amddiffyn ein hunain a'n hanwyliaid rhag y firws ac i gadw Cymru'n ddiogel. ”

Monday, 06 July 2020