CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 20fed, 2020
GanBwyll – Yn Gweithio i wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel drwy gydol y pandemig.

Nod strategol GanBwyll yw i wneud pobl yn fwy diogel ar ffyrdd Cymru drwy leihau nifer yr anafiadau ac achub bywydau.

 

Ar Fawrth 23ain, 2020 aeth Cymru, ynghyd â gweddill y DU, o dan fesurau cloi, gyda chyfyngiadau teithio ar waith i amddiffyn y GIG ac achub bywydau yn ystod pandemig Covid-19. Drwy gydol y cyfnod clo ac ers lleddfu y mesurau clo yn ddiweddar, rydym wedi addasu ein ffordd o fyw ac wedi dod i arfer â ffordd o fyw arferol newydd.

 

Ers mis Mawrth, rydym wedi bod yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder, troseddau golau coch, defnyddio ffôn symudol neu beidio â gwisgo gwregys diogelwch ar draws rhwydweithiau ffyrdd Cymru, cadw defnyddwyr y ffordd yn ddiogel gyda’r nod o leihau'r pwysau ar y GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill. Fe wnaethom barhau â'n strategaeth "lle cywir, amser cywir, rheswm cywir" a gwrando ar bryderon y gymuned ynghylch goryrru. Mae safleoedd newydd wedi'u mabwysiadu ac mae ein Swyddogion Lleihau Anafiadau wedi gweithio'n angerddol yn ystod clo i gadw ein ffyrdd yn ddiogel. Ni stopiodd y gwaith o gadw ffyrdd Cymru'n ddiogel o gwbwl.

 

Gyda mwy o gyfyngiadau'n cael eu codi a'r mesurau clo yn cael ei lleddfu ledled Cymru, gall pobl deithio eto i weld ffrindiau, teulu a mynd ar wyliau. Mae siopau, campfeydd, canolfannau hamdden ac atyniadau twristiaid wedi ailagor ac mae ein ffyrdd yn prysuro.

 

Mae sawl safle gorfodi newydd wedi'u sefydlu yn dilyn adroddiadau o bryder gan aelodau'r cyhoedd ynglŷn â'r lefel o oryrru yn eu cymunedau; felly byddwch yn ein gweld yn gorfodi mewn safleoedd newydd a sefydledig wrth i ni barhau i weithio tuag at annog cydymffurfiaeth a lleihau nifer y gwrthdrawiadau ar ein ffyrdd, gan wneud cymunedau'n fwy diogel.

 

Mae gan bawb ohonom hawl i ddefnyddio'r ffyrdd yn ddiogel, ac mae gan bawb ran i'w chwarae i gadw'r ffyrdd yn ddiogel.

 

Gyrru o fewn y cyfyngder cyflymder.

Peidio â defnyddio eich ffôn symudol.

Gwisgo eich gwregys diogelwch.

Bod yn ymwybodol o'ch amgylchedd.

Gyrru i amodau'r ffordd.

 

Efallai ein bod ni bellach yn byw mewn byd newydd o bellhau cymdeithasol a glanweithio, ond mae'r cyfyngiadau cyflymder a'r Deddfau traffig wedi aros yr un fath drwy gydol y broses ac maent yn parhau i fod yn elfen arferol gyson o'n ffordd o fyw.

 

Thursday, 20 August 2020