CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 20fed, 2020
Mae'r Hen Normal Yn Berthnasol O Hyd

Ar ôl misoedd o fyw drwy’r clo mawr, o aros yn lleol, o beidio gweld teulu a ffrindiau, mae Llywodraeth Cymru wedi lleddfu mesurau y clo a chyfyngiadau teithio er mwyn caniatáu mwy o ryddid. Ers llacio’r mesurau a chyfyngiadau teithio, rydym wedi gweld nifer y traffig yn cynyddu ar draws ein rhwydweithiau ffyrdd o'r gostyngiad cychwynnol o dros 70% ar ddechrau’r clo.

 

Yn anffodus, drwy gydol y clo, gwelwyd cynnydd yn lefel y cyflymder cofnodwyd y rhai oedd yn torri'r cyfyngiadau cyflymder tra’n teithio. Cyflymder yw un o brif achosion gwrthdrawiadau, ac mae GanBwyll wedi bod allan yn gorfodi'r cyfyngiadau cyflymder mewn lleoliadau allweddol ledled y wlad.

 

Mae cyflymderau uchel wedi'u cofnodi ar ffyrdd ledled Cymru, gyda rhai gyrwyr yn teithio ar ddwbl y cyfyngder cyflymder neu fwy, gan roi eu hunain a defnyddwyr eraill y ffordd mewn perygl o wrthdrawiad difrifol. Yn ystod wythnos gyntaf mis Awst, cofnododd un o'n Swyddogion Lleihau Anafiadau a oedd yn gorfodi mewn safle gorfodi symudol yn Aberhonddu modurwr yn teithio ar gyflymder o 128mya ar ffordd 70mya!

 

Mae'r byd yr ydym yn byw ynddo bellach yn edrych yn wahanol iawn i’r byd yr oeddem yn ei adnabod bedwar mis yn ôl. Mae ymbellhau cymdeithasol, ciwio i'r siop a gwisgo gorchudd wyneb pan fyddwn mewn mannau cyhoeddus wedi dod yn arfer newydd. Ond, mae'r cyfyngiadau cyflymder a'r deddfau traffig ffyrdd wedi aros yr un fath drwy gydol y broses.

 

Yr arwydd terfyn cyflymder o 40mya a welsoch ym mis Mawrth yw'r un arwydd a welwch ym mis Awst, gyda'r un cosbau am eu torri.

 

Mae'r gofyniad i wisgo gwregys diogelwch yn dal i fod ar waith. Gall y dasg 3 eiliad ar ddechrau pob taith achub eich bywyd.

 

Mae'r gwaharddiad ar ddefnyddio ffôn symudol pan y tu ôl i olwyn cerbyd yn dal yn ei le. Nid oes unrhyw alwad na neges testun yn bwysicach na'ch bywyd chi, eich teithwyr neu fywydau defnyddwyr eraill y ffordd.

 

Mae beicwyr a cherddwyr yn olygfeydd llawer mwy cyffredin ar ein ffyrdd a'n palmentydd ers dechrau’r clo. Byddwch yn ymwybodol o'r defnyddwyr ffyrdd hyn sy'n agored i niwed, rhowch y lle sydd ei angen arnynt pan fyddwch yn goddiweddyd, a byddwch yn ofalus wrth croesfannau i gerddwyr.

 

Gall pobl bellach ymestyn eu swigod cartref ymhellach, sy'n golygu adreddau hir-ddisgwyliedig gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu. Gall pobl sydd wedi bod yn cadw tu mewn ddechrau ail ymuno a’r byd tu allan, a chyda'r diwydiant twristiaeth a lletygarwch yn ailagor, byddwn yn gweld cynnydd pellach yn y cyfaint traffig.

 

Yr ydym i gyd wedi chwarae ein rhan yn ystod y pandemig hwn, ond rhaid inni hefyd chwarae ein rhan ar y ffyrdd. Nid yw'r risg i bawb sy'n defnyddio'r ffyrdd erioed wedi diflannu, ond gall pob un ohonom gyfrannu at leihau'r risg honno, gan wneud ein ffyrdd yn fwy diogel i bawb eu defnyddio a'u mwynhau.

Thursday, 20 August 2020