CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 17eg, 2020
Sbotolau Ar Safleoedd - Pentref Cwmgwili

Os oes gan aelodau'r cyhoedd bryderon ynglŷn â goryrru yn eu cymunedau, gallant roi gwybod i ni drwy lenwi ein ffurflen Pryderon Cymunedol ar wefan GanBwyll. Mae ein timau ym mhob un o'r pedwar llu heddlu yng Nghymru yn edrych ar bob pryder a godir ac yn gwerthuso addasrwydd pob safle i'w orfodi.

 

Mae pentref Cwmgwili yn Sir Gaerfyrddin yn un safle gorfodi o'r fath. Sefydlwyd y safle hwn ar ddechrau 2020 oherwydd pryderon a godwyd gan y gymuned leol. Mae yna gyfyngiad cyflymder o 30mya ac mae’r safle bellach yn un o'n safleoedd gorfodi symudol.

 

Roedd arolwg cyflymder a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2019 wedi dangos cyflymder cyfartalog o 35.3mya gyda 79.2% yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder, 15% o gerbydau yn teithio ar gyflymder dros 42mya a 7% ar gyflymder o fwy na 45mya.

 

Bu dau gwrthdrawiad gan achosi niwed man, gan gynnwys un achos i blentyn. Ar y cyflymder a gofnodwyd, roedd yn ffodus mai dim ond mân anafiadau oedd y rhain.

 

Defnyddir y pentref fel mynediad i'r A48 o'r ardal gyfagos ac mae cerbydau yn dod i mewn i'r pentref o ardaloedd cyfyngder cyflymder cenedlaethol ar ffiniau'r pentref. Mae rhai cerbydau'n methu arafu a mynd i mewn i'r pentref ar gyflymder sy'n fwy addas i ardaloedd y cyfyngiad cyflymder cenedlaethol.

 

Mae nifer o ardaloedd preswyl yn y pentref, meysydd chwarae, neuadd bentref a chartref gofal preswyl, sy'n golygu bod nifer o ddefnyddwyr ffyrdd sy'n agored i niwed yn teithio rhwng y lleoliadau hyn.

 

Arweiniodd y cyflymderau uchel a gofnodwyd ynghyd â'r peryglon posibl a nodwyd at fabwysiadu'r safle hwn ar gyfer gorfodi.

 

Er bod yr anafiadau, hyd yn hyn, wedi bod yn fân penderfynwyd bod y potensial ar gyfer gwrthdrawiad difrifol yn uchel. Caiff y safle ei ailasesu bob blwyddyn a gobeithir y bydd arolygon cyflymder pellach yn dangos gostyngiad amlwg yn nifer y gyrwyr sy'n goryrru drwy'r pentref oherwydd presenoldeb y faniau camera.

 

Rydym yn gorfodi yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, am y rheswm cywir i wneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb.

Monday, 17 August 2020