CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Gorffennaf 2019
Sbotolau Ar Safleoedd

Mae sawl chwedl am ein camerau gorfodi:

 

  • Mae'r camerau yna er mwyn twyllo pobl a'u dal allan!
  • Mae camerau cyflymder wedi eu gosod mewn llefydd lle mae y mae hi'n fwy tebygol o ddal gyrwyr yn goryrru!
  • Mae camerau cyflymder yna i wneud arian!

 

Mae camerau yn cael eu defnyddio i wneud ein ffyrdd yn fwy diogel ac yn helpu i achub bywydau, nid i wneud arian neu i ddal gyrwyr heb reswm. Mewn gwirionedd, ein camerau mwyaf llwyddiannus ydy'r rhai sydd yn dal y nifer LLEIAF o droseddwyr, nid y mwyaf. 

 

Mewn ymdrech i geisio dileu'r chwedlau a'r camddealltwriaeth sy'n gysylltiedig a lle rydym yn gosod camerau, yn dechrau mis yma rydym yn lansio ymgyrch newydd dros gyfryngau cymdeithasol o'r enw: "Sbotolau Ar Safleoedd".

 

Mae pob camera GanBwyll yn cydymffurfio a chanllawiau Llywodraeth Cymru ar leoliad camera'u. Mae sut a phryd y gosodir camerau yn dibynnu ar hanes y damweiniau a'r broblem diogelwch ffyrdd ym mhob lleoliad.

 

Nid mater o ddewis ffordd ar hap oddi ar y map a phenderfynu y bydd camera gorfodi yn cael ei osod yna ydy hi. Rydym yn dadansoddi'n ofalus y data a ddefnyddiwn wrth benderfynu lle mae'r lleoliadau gorau ar y ffyrdd y mae angen yr ymyrraeth yma er mwyn lleihau damweiniau ac achub bywydau.

 

Cyn i ffordd neu leoliad penodedig ddod yn safle gorfodi, mae llawer o ffactorau sydd rhaid eu hystyried.

 

 

Cymerwch y B4291, Ffordd Birchgrove, Abertawe er enghraifft:

 

Mae cyfyngder cyflymder o 40mya ar y ffordd yma, sydd yn un o'n safleoedd camera symudol. Yn 2017 cynhaliwyd arolwg cyflymder a ddangosodd bod 67% o'r traffig yn teithio ar gyflymder uwch na'r cyfyngder cyflymder; gyda'r cyflymder uchaf a gofnodwyd yn 114mya!!

 

Bu gwrthdrawiad difrifol ar y ffordd yma gydag un person wedi'i anafu'n ddifrifol a thri pherson arall wedi dioddef man anafiadau.

 

Mae fferm/stablau wedi'u lleoli yng nghanol yr ardal yma lle mae cerbydau araf yn teithio i mewn ac allan yn rheolaidd, gan achosi risg ychwanegol, yn enwedig ar gyflymder o hyd at 114mya ar ffordd gul, wledig sydd a throadau dall.

 

Yn 2018 fe gynhaliwyd arolwg cyflymder arall a ddangosodd fod y cyflymder cyfartalog ar y ffordd wedi gostwng o 43mya i 39mya a bod canran y cerbydau oedd yn teithio uwchlaw'r cyfyngder cyflymder wedi gostwng o 67% i 41%. Mae gorfodi yn yr ardal yma, hyd yma, wedi bod yn effeithiol o ran lleihau cyflymder.

 

 

Felly, dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf cadwch lygaid allan ar ein tudalen Trydar am ein negeseuon "Sbotolau Ar Safleoedd" a cofiwch, os oes gennych bryder am oryrru ar ffordd neu ardal benodol yn eich cymuned rhowch wybod i ni drwy ein ffurflen Pryderon Cymunedol: https://gosafe.org/contact-us/community-concern/ ac fe wnawn ni ymdrechu i ymateb i'ch pryder cyn gynted ag y bo modd.

 

Nod GanBwyll yw gwneud ffyrdd Cymru yn fwy diogel i bawb!