CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
Awst 2019
Tu Ȏl i'r Lens

Pan welwch un o faniau gorfodi GanBwyll yn eich hardal, beth ydy'r peth cyntaf rydych yn ei feddwl?

 

"Dyna nhw eto, yn cuddio i ddal modurwyr!"

 

"Dyna nhw, yn gwneud mwy o arian allan o fodurwyr!"

 

"Ydw i'n goryrru? Ydw i wedi cael fy nal yn goryrru?"

 

Dyma rhai o'r pethau mae pobl wedi dweud wrthym ni pan rydym yn ymgysylltu gydag aelodau o'r cyhoedd mewn digwyddiadau ar draws Cymru.

 

Gydol Y Sioe Frenhinol rai wythnosau yn ol fe gafodd y cyhoedd y cyfle i weld tu ol y lens ac i weld tu ol i ddrysau caeedig y fan gorfodi, sut mae'r camerau yn gweithio a cyfle i siarad gyda'r swyddogion am beth mae nhw'n ei wneud a pham.

 

Rydym yn clywed sawl chwedl rhyfeddol am beth sydd yn digwydd y tu ol i'r lens, gan gynnwys un honiad bod y swyddog yn y fan yn gadael i'r camera recordio pob cerbyd sy'n gyrru heibio i'r fan tra bod y swyddog yn eistedd ac yn darllen llyfr.

 

Mae hi'n wir i ddweud bod y camera yn recordio'n ddi-baid (fel fideo). Ond, mae ein swyddogion profiadol yn beirniadu cyflymder pob cerbyd sy'n gyrru heibio i'r fan cyn bod y camera yn cael ei anelu at wrthrych llyfn, fel y plat rhif , a gwasgu botwm i recordio cyflymder y cerbyd.

 

Mae'r laser o'r camera yn cofnodi'n gywir cyflymder y cerbyd, gyda'r cyflymder yn ymddangos ar y sgrin. Os ydy'r cerbyd yn gyrru dros y cyfyngder cyfreithiol yna bydd perchennog y cerbyd yn derbyn NIP drwy'r post o fewn 14 diwrnod. Os ydy'r cerbyd yn gyrru o fewn y cyfyngder cyflymder yna ni fydd unrhyw gamau pellach yn erbyn y perchennog.

 

Mae ein swyddogion wedi cael pwerau penodol dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu gan Brif Gwnstabl eu llu heddlu penodol, ac maent yn cyflawni eu dyletswyddau yn unol a'r gyfraith. 

 

Mae llawer o'n Swyddogion Lleihau Anafiadau yn gyn-swyddogion yr Heddlu sydd bellach wedi ymddeol, ac mae ganddynt flynyddoedd o brofiad o blismona'r ffyrdd. Nododd un o'n swyddogion "Does dim byd gwaeth na gorfod dweud wrth rywun eu bod nhw wedi colli anwyliaid" a'i ddymuniad i wella diogelwch yw'r rheswm mae'n gwneud y swydd. Os bydd ein swyddogion yn dychwelyd o leoliad heb ganfod unrhyw droseddau yna mae hynny'n arwydd o ddiwrnod da gan ei fod yn dangos cydymffurfiaeth gyda'r cyfyngderau.

 

Nid ydym ar ffyrdd Cymru i wneud arian, nac i ddal modurwyr allan; Rydym yno i achub bywydau.