CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL
LANG: EN Cy
CADW FFYRDD CYMRU'N FWY DIOGEL

Rhyddid Gwybodaeth

Fel partneriaeth sy’n cynnwys nifer o gyrff cyhoeddus, rydym yn aml yn cael ceisiadau am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Cewch ragor o wybodaeth ar y Ddeddf isod.

Beth mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn ei wneud?

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl cyffredinol i rywun ofyn a chaffael gwybodaeth sy’n cael ei dal gan awdurdod cyhoeddus, er bod rhai mathau o wybodaeth na fydd ar gael gan eu bod wedi eu heithrio rhag cael eu cyhoeddi. Mae hefyd yn gosod nifer o oblygiadau ar yr awdurdod cyhoeddus. Mae’r Bartneriaeth yn anelu at hybu gonestrwydd a thegwch ym mhopeth a wna.

Sut alla’i wneud cais am wybodaeth?

Os nad yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gael ar y wefan hon yn barod, gallwch wneud cais ysgrifenedig am wybodaeth dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Gweler ein hadran cysylltwch â ni i weld sut i wneud cais.

Pa mor hir fydd hi’n gymryd i mi dderbyn gwybodaeth ar ôl gwneud cais?

Ar ôl i ni dderbyn eich cais byddwn yn dechrau casglu’r wybodaeth a ofynnwyd amdani a byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith lle mae hynny’n bosibl neu byddwn yn eich hysbysu am unrhyw oedi.

Oes rhaid talu tâl am yr wybodaeth?

Lle mae tâl ynghlwm, bydd yn cael ei gyfrifo yn ôl canllawiau cenedlaethol. Byddwn yn dweud wrthych faint sydd i’w dalu cyn mynd ymlaen. Ar hyn o bryd, dan y canllawiau cenedlaethol, mae gennym hawl i godi am y gost o gasglu a chynhyrchu’r wybodaeth fel sy’n cael ei amlinellu yn y Terfyn a Ffioedd Priodol hyd at uchafswm o £450.

Pa fathau o wybodaeth ydych chi’n eu rhyddhau?

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth eang o wybodaeth ac mae’r rhan fwyaf ar gael ar ein gwefan.

Beth ddylwn i wneud os ydw i’n credu nad ydw i wedi derbyn yr holl wybodaeth y gofynnais amdani?

Gallwch apelio i’r awdurdod cyhoeddus a ryddhaodd yr wybodaeth a gall yr achos gael ei adolygu. Os nad ydych yn fodlon gyda’r ymateb gallwch apelio’n uniongyrchol i’r Comisiynydd Gwybodaeth, a bydd staff y Comisiynydd yn ymchwilio i’r mater ar eich rhan.